List

 

 

Vår kvalitetspolicy

Vi skall säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller de krav och specifikationer som har överenskommits mellan oss och våra kunder.
Vi skall leverera i rätt tid, till avtalade priser, villkor och med rätt kvalitet samt att hålla en snabb och bra eftermarknad.
Vi skall både internt och externt uppträda på sådant sätt att vårt uppträdande skall resultera i ett gott samarbete mellan oss och våra kunder.
Vi skall ständigt arbeta för att förbättra verksamheten.

List

Vår miljöpolicy

Företagets verksamhet skall bedrivas så att miljön skyddas och att resurser, transporter och energi används på bästa sätt.
Våra insatser och vårt miljöarbete skall styras av en helhetssyn av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vår strävan skall vara att klara myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar.
Vi skall i första hand använda oss av miljömedvetna leverantörer.
Miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.
Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vårt miljöengagemang

Miljötänkande har i alla tider gått hand i hand med att inte förbruka resurser mer än nödvändigt för att få en bättre lönsamhet.
Efter hand som miljöproblemen ökar, ser vi det som en självklarhet att fortsätta med en effektiv resursförbrukning för att minska vår negativa miljöpåverkan.
Vårt miljöarbete omfattar hela företaget med alla anställda och i viss mån våra leverantörer samt kunder.
Feritex Luftbehandling AB har upprättat en miljöpolicy som styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Detta innebär även att vi har övergripande och detaljerade mål som omfattar vårt miljöarbete. Dessa följs upp och revideras med kontinuitet.